Höstens program 2021

Vi hop­pas att hös­tens före­läs­ning­ar kan ges på Alnarp. På grund av pan­de­min är det ännu inte möj­ligt att boka några loka­ler, så vi med­de­lar klock­slag och lokal efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na finns i med­lems­bla­det.

 • Tisdag 24 augusti kloc­kan 18.00
  Stadsparken i Lund. Detta är den förs­ta i en serie vand­ring­ar i park­mil­jö, för att utby­ta träd­gårds­tan­kar, träf­fas och lära känna andra med­lem­mar. Ingången Högevallsgatan/Svanevägen är mötesplats.
 • Lördag 28 augusti
  Resa med buss till södra Halland.
 • Söndag 5 sep­tem­ber kloc­kan 11–13
  Växtmarknad på Hvilan Utbildning.
 • Tisdag 7 sep­tem­ber kloc­kan 19 via Zoom
  Vattenhushållning i träd­går­den. Representant från VA Syd pre­sen­te­rar pro­jek­tet ”Tusen drop­par” som drivs till­sam­mans med Riksförbundet Svensk Trädgård.
 • Söndag 19 sep­tem­ber kloc­kan 11–14
  Frökurs hos Anita Lassing i Väggarp.
 • Söndag 26 sep­tem­ber kloc­kan 15
  Besök hos Peter Linder, Köinge 6902, Hörby.
 • Onsdag 13 okto­ber kloc­kan 19
  Lökmöte och Håkan Wallander före­lä­ser om jord. På grund av byte av leve­ran­tör av lökar och att bok­ning av lokal inte kan ske innan med­lems­bla­det trycks så kom­mer ytter­li­ga­re infor­ma­tion att ges på vår webb­plats och Facebook.
 • Torsdag 14 oktober
  Trädvandring med Patrick Bellan i Millenieskogen i Lindängelunds rekre­a­tions­om­rå­de. – INSTÄLLD. Nytt datum till våren.
 • Torsdag 11 november
  Peter Korn berät­tar om upp­bygg­na­den av träd­går­den i Klinta.
 • Söndag 5 december
  Sture Bengtsson om rododendron.
 • Söndag 23 janu­a­ri kloc­kan 13
  Medelhavsväxter med Peter Englander.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.