Kurs i floristik 2023

Marie Widén, bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den, Lunds uni­ver­si­tet, leder kur­sen. Vi träf­fas tre kväl­lar i Botans loka­ler, 11 maj 2023, 8 juni 2023 samt 24 augusti 2023.

Vi får lära oss hur man går till väga för att bestäm­ma en växts namn.  Vilka egenskaper/utseende stu­de­rar man? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska hitta rätt? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora?

Antal del­ta­ga­re: 12 st.  Kostnad 500 kr.

Anmälan till Ingrid Sjöberg, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Kurslitteratur Krok & Almquist: Svensk flora (upp­la­ga 2007 eller sena­re) samt en lupp.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.