Kurs i Floristik 2023

Marie Widén, bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den – Lunds uni­ver­si­tet leder kur­sen. Vi träf­fas tre kväl­lar i Botans loka­ler, 23–05-11, 23–06-08 samt 23–08-24.

Vi får lära oss hur man går till väga för att bestäm­ma en växts namn.  Vilka egenskaper/utseende stu­de­rar man? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska hitta rätt? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora?

Antal del­ta­ga­re: 12 st.  Kostnad 500 Skr.

Anmälan till Ingrid Sjöberg, ingrid.m.sjoberg@gmail.com

Kurslitteratur Krok- Almquist: Svensk flora (upp­la­ga 2007 eller sena­re) samt en lupp.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.