Lucka 12 – italiensk munkhätta

Lucka 12 i kalen­dern kom­mer från Marianne Fridolf i Södra Sandby:

Jag är fasci­ne­rad av en växt som bara har blad på vin­ter­halv­å­ret och dess­utom så vackra.

Den ita­li­ens­ka munk­hät­tan, Arum ita­licum ’Marmoratum’, är en favo­rit höst och vin­ter. Dess vack­ra mar­mo­re­ra­de blad pry­der många av mina rabat­ter och kru­kor vin­ter­tid, eftersom kol­tras­tar­na gil­lar den och spri­der frö­er­na. Bladen utveck­las först på hös­ten, när de röda kol­var­na viss­nar, och är vack­ra ända tills de vita blom­mor­na kom­mer på för­som­ma­ren, då bla­den viss­nar. Inte så van­lig, kanske för att den är gif­tig. Fotot är från bör­jan av november.

Jag kal­lar mig gärna växt­nörd, eftersom jag gil­lar udda väx­ter, som jag ofta hit­tar på växt­mark­na­der. En favo­rit är även STA:s frö­för­med­ling. Det är spän­nan­de att bota­ni­se­ra i frö­lis­tan och sedan följa såd­der­na. Naturligtvis done­rar jag även fröer.

Läs mer om Trädgårdsamatörernas frö­för­med­ling här.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.