Frågor om riksmötet

Många av er ring­er och skri­ver till oss med frå­gor kring årets riksmö­te. Här kom­mer där­för kort infor­ma­tion från oss i Skånekretsens styrelse.

Riksmöte – ja eller nej?

Planeringen är fort­satt att riksmö­tet ska kunna hål­las 11–13 juni i Ystad. Något annat datum är inte aktu­ellt. Med en pla­ne­rings­ho­ri­sont för ett riksmö­te på mel­lan två och tre år är det helt enkelt inte möj­ligt att ändra detta.

Vi hop­pas för­stås att smitt­lä­get beträf­fan­de covid-19 och de begräns­ning­ar detta inne­bär för oss alla för­änd­ras så att mötet kan genom­fö­ras. Senast i mit­ten av april måste vi fatta beslut kring om mötet ska stäl­las in eller kan genomföras.

Pengarna tillbaka – ja eller nej?

Om vi stäl­ler in riksmö­tet får alla som har anmält sig till mötet natur­ligt­vis peng­ar­na till­ba­ka. Om mötet kan anord­nas gäl­ler där­e­mot van­li­ga reg­ler för våra riksmö­ten – att anmä­lan är bin­dan­de från den 1 april. Så oav­sett skä­let till att du inte kan komma på mötet är anmä­lan bin­dan­de och du får inte peng­ar­na till­ba­ka från oss som arran­gö­rer. Det bety­der allt­så att om du avan­mä­ler dig senast den 31:a mars får du peng­ar­na tillbaka.

Om riksmötet blir inställt

Vi har bör­jat fun­de­ra över om vi kan erbju­da något på ett smitt­sä­kert sätt under hel­gen 11–13 juni som alter­na­tiv akti­vi­tet. Detta arbe­te är i sin linda och när vi så små­ning­om har arbe­tat fram ett håll­bart för­slag kom­mer detta att presenteras.

Tills vida­re är vi obot­ligt opti­mis­tis­ka och hop­pas att alla sam­hälls­åt­gär­der inklu­si­ve vac­ci­ne­ring­en och allas sam­la­de indi­vi­du­el­la åtgär­der för att brom­sa pan­de­min gör att vi kan få ses i Ystad 11–13 juni i år!

Lena Eidevall
ord­fö­ran­de
STA Skånekretsen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.