Släktet Corydalis (18 oktober 2023)

Azurnunneört (Corydalis pachycentra). Foto: Dan Abelin.
Azurnunneört (Corydalis pachy­cent­ra). Foto: Dan Abelin.

Onsdagen den 18 okto­ber kloc­kan 19.00 före­lä­ser Magnus Lidén om släk­tet Corydalis – nunneörter.

Magnus Lidén, tidi­ga­re bota­ni­ker vid såväl Göteborgs som Uppsala bota­nis­ka träd­gård fors­kar sedan många år inom sys­te­ma­tisk bota­nik vid Uppsala uni­ver­si­tet. Systematisk bota­nik avser att kart­läg­ga värl­dens bio­lo­gis­ka mång­fald inom växtri­ket, hur arter avgrän­sas och utveck­las, antal arter och deras släkt­skap och utbred­nings­om­rå­den. Magnus har spe­ci­ellt stu­de­rat nun­neör­ter dvs. släk­tet Corydalis samt Dionysosvivor, gjort fler­ta­let resor till Kina och Indien och upp­täckt många nya arter bland dessa under såväl resor som herbariestudier.

Föredraget ges även på Zoom. Kontakta Lena Eidevall. lena@eidevall.se

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri.

Tid: Onsdagen den 18 okto­ber 2023 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.