Kurser
Skriv en kommentar

Vårkurs i floristik 2015

Hundtandslilja (Erythronium dens-canis). Foto: Dan Abelin.

De fles­ta av oss, och spe­ci­ellt träd­gårds­en­tu­si­as­ter­na, kan van­li­gen nam­nen på väx­ter­na man odlar. Och så klart att man är bekant med präst­kra­ge, tusen­skö­na, mask­ros och blå­kloc­ka!

Men var­för är präst­kra­ge just präst­kra­ge och ingen­ting annat? På vårens kurs i flo­ristik lär vi oss hur man går till väga när man tar reda på en växts namn. Vilka egen­ska­per tit­tar man på? Hur exa­mi­ne­rar man i en flora? Hur är växt­sy­ste­met upp­byggt för att vi ska kunna hitta rätt?

Två träf­far bota­ni­se­rar vi i Botaniska träd­går­den i Lund, sedan pro­var vi våra kraf­ter på en lör­dags­ex­kur­sion i natu­ren nära Lund.

Inga för­kun­ska­per krävs, bara vil­jan att titta på blom­mor.

Plats: Lunds uni­ver­si­tets bota­nis­ka träd­gård (sam­ling vid växt­hu­set).

Datum & tid: ons­dag 15 april och ons­dag 6 maj kl. 18.30 samt lör­dag 13 juni exkur­sion på dag­tid.

Kursledare: Marie Widén, före­stån­da­re för Lunds uni­ver­si­te­tets bota­nis­ka träd­gård

Antal del­ta­ga­re: 12 styc­ken. Om intres­set blir stort finns even­tu­ellt möj­lig­het att dub­ble­ra kur­sen.

Kostnad: 500 kro­nor per del­ta­ga­re.

Kurslitteratur: Krok & Almquist Svensk flora (nyare upp­la­gor, d.v.s. 2001 eller sena­re) samt en lupp.

Den som inte äger någon lupp eller flora kan köpa till för­mån­ligt pris vid kurs­start. Flora finns också till utlå­ning.

Anmälan görs till Gun Bengtsson, tele­fon 046–14 72 69 alt. 0730–50 00 99 eller gunbbengtsson@gmail.com senast 15 mars.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

åtta + 5 =