Föredrag, Information, Program
Skriv en kommentar

Årsmöte 2015 (1 mars 2015)

Pion. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte.

Efter sed­van­li­ga års­mö­tes­för­hand­ling­ar föl­jer ett före­drag av Leena Liljestrand – ord­fö­ran­de i Svenska Pionsällskapet. Hon kom­mer att berät­ta allt du inte viss­te om pio­ner och sam­ti­digt visa många vack­ra bilder!

Söndag 1 mars 2015, kl 13, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

DAGORDNING

1. Årsmötet öppnas.
1a. Parentation.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Val av två juste­rings­män, tilli­ka rösträknare.
5. Fråga om års­mö­tet behö­ri­gen utlysts.
6. Dagordningen fastställes.
7. Verksamhetsberättelsen 2014, före­drag­ning och godkännande.
8. Balans- och resul­tat­räk­ning, före­drag­ning och godkännande.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om ansvars­fri­het för sty­rel­sen avse­en­de 2014 års förvaltning.
11. Val av sty­rel­se och suppleanter:
Ordinarie ledamöter:
Avgående efter 2 år är Lotta Björnlund, kas­sör (avböjt omval), Gun Bengtsson, sek­re­te­ra­re, Mari Zander, leda­mot (avböjt omval). Avgående efter 1 år är Eivor Johansson, ledamot.
Valberedningens för­slag till ordi­na­rie leda­mö­ter (2 år):
Gun Bengtsson, Eivor Johansson, Christine de Bruyn och Anita Lassing-Johansson.
Suppleanter:
Avgående efter 1 år är Christine de Bruyn och Marianne Gyllstedt.
Valberedningens för­slag till sup­ple­an­ter (1 år):
Ingrid M Sjöberg och Gunilla Garmer.
12. Val av revi­so­rer och revi­sors­supple­ant på 1 år:
Revisorer: Avgående Lars Thorstensson och Marie Larsson.
13. Val av val­be­red­ning på 1 år:
Valberedningen har under året bestått av Lena Lundgren (sam­man­kal­lan­de), Lise-Lotte Pierce samt Ann-Kristin Nilsson.
14. Verksamhetsplan för 2015, före­drag­ning och godkännande.
15. Budget 2015, före­drag­ning och godkännande.
16. Kretsavgift för 2016 fastställes.
Styrelsen före­slår oför­änd­rat belopp 100:–.
17. Avtackning.
18. Övriga frågor.
19. Mötet avslutas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 − två =