Kretsen ställer in p.g.a. covid-19

Bästa med­lem­mar i Skånekretsen!

P.g.a. det rådan­de pan­de­mi­lä­get i Skåne (och i övri­ga Sverige) med skärp­ta restrik­tio­ner för att hindra/minska smitt­sprid­ning måste vi tyvärr stäl­la vi in den inpla­ne­ra­de före­läs­ning­en tis­da­gen den 24:e novem­ber. Vi kom­mer av samma anled­ning inte hel­ler att spela in den på plats.

Vi fort­sät­ter att pla­ne­ra för våren. Det pre­li­mi­nä­ra pro­gram­met kom­mer ni att hitta i nästa num­mer av med­lems­bla­det. Inför våren ska vi göra vad vi kan för att hitta alter­na­tiv med digi­ta­la före­läs­ning­ar som inte inne­bär smit­to­risk för någon inblandad.

Men vi hop­pas såklart att läget ljus­nar så att vi snart kan ses igen!
Och ni som har låna­de böc­ker hemma får behål­la dessa ett tag till …

Vi sak­nar er, våra möten och våra föreläsare. 💚

Planering pågår just nu för fullt för en jul­ka­len­der på web­ben i vintermörkret.

mvh Lena Eidevall
för sty­rel­sen i STA Skånekretsen

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.